NIKOLA TESLA

TRIBUTE TO NIKOLA TESLA 160th ANNIVERSARY   OIL ON CANVAS RANGING FROM 92 X 73 TO 100 X 73 CM