NIKOLA TESLA

TRIBUTE TO NIKOLA TESLA 160th ANNIVERSARY

Nikola tesla bird

Tesla lamp Tesla side lamp

OIL ON CANVAS RANGING FROM 92 X 73 TO 100 X 73 CM

Christian Godin